slovenščina english Ruski jezik Domov področja dela Moji članki povezave kontakt
   

PODROČJA DELA


Gospodarsko pravo


- ustanavljanje vseh vrst gospodarskih družb (d.o.o., d.n.o., d.d., k.d., GIZ, EGS);
- ustanavljanje društev, ustanov, skladov, zavodov;
- statusna preoblikovanja gospodarskih družb kot npr. dokapitalizacija, sprememba družbenika, prodaja poslovnega deleža, sprememba sedeža, ustanovitev lastnega deleža, likvidacija, prisilna poravnava, ipd;
- zastopanje v gospodarskem sporu, ki izvira iz pogodbenega razmerja, neizpolnitve obveznosti, zamude, stvarnih oz. pravnih napak, garancije, izgube dobička, odškodnine, ipd;
- sestava vseh vrst gospodarskih pogodb;
- zastopanje v upniško-dolžniškem razmerju.

Upravno pravo


- pridobitev državljanstva, dovoljenja za stalno bivanje, vizuma, ipd.;
- zastopanje v upravnem postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja, razlastitve, denacionalizacije, ipd.;
- zastopanje v inšpekcijskem postopku (gradbena inšpekcija, delovna inšpekcija, ipd)
- zastopanje v upravnem sporu;
- pridobitev raznih dovoljenj;
- zastopanje v davčnem postopku,
- zastopanje v carinskem postopku.

Ustavno-upravno pravo


Presoja ustavnosti in zakonitosti predpisov iz področja upravnega prava Ustavne pritožbe iz področja upravnega prava

Delovno pravo


- pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (plače, delovni čas, nadurno delo, nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela, razporejanje delovnega časa, disciplinski postopki, ...);
- varstvo in uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja;
- sodno varstvo v primeru individualnih in kolektivnih delovnih sporov;
- pogodbeno zastopanje članov sindikatov predvsem javnih uslužbencev v individualnih delovnih sporih;
- zastopanje sindikatov v kolektivnih zadevah pred delovnim in ustavnim sodiščem.

Nepremičnine


Zaustavitev ladij


   
Copyright ©2013 - www.peterkos.com | izdelava in gostovanje www.slohost.net | Datum in ura: 13.6.2024, 6:37:44 | Obiskovalec: 93197